Nhà Phố - kdc Tam Bình, Thủ đức /2017

 Nhà phố - Thủ Đức, Tp.HCM
 Nhà phố - Thủ Đức, Tp.HCM
 Nhà phố - Thủ Đức, Tp.HCM
 Nhà phố - Thủ Đức, Tp.HCM
 Nhà phố - Thủ Đức, Tp.HCM
 Nhà phố - Thủ Đức, Tp.HCM
 Nhà phố - Thủ Đức, Tp.HCM