Nhà thiền trên núi Long Hải.

 Mountain House - Long Hải, Bà Rịa
 Mountain House - Long Hải, Bà Rịa